Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Обавештење о поднетом захтеву за установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Суботица“

Oбавештавамо сва заинтересована лица да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине на основу Закона о вину („Службени гласник РС“, број 41/09 и 93/12) и у складу са Правилником о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), поднет Захтев, број 320-05-8880/2015-08 од 30.10.2015. године, за признавање ознака за вина са географским пореклом који се односи на установљавање ознаке контролисаног географског порекла „Суботица“.
Предложену Спецификацију производа за ознаку географског порекла „Суботица“ можете погледати на WEB страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине: http://www.mpzzs.gov.rs/geografsko-poreklo-vina/
Министарство пољопривреде и заштите животне средине овим путем обавештава физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно седиште у Републици Србији, а која имају легитимни интерес за улагање приговора на предложено установљавање ознаке географског порекла „Суботица“, да у складу са чланом 37. Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом („Службени гласник РС”, бр. 121/12, 102/14 и 78/15), могу у року од 62 дана од дана постављања предложене Спецификације производа за ознаку географског порекла „Суботица“ на WEB страницу овог министарства, тј. до 25.1.2017. године, поднети Приговор на установљавање ознаке географског порекла „Суботица“. Поднети приговор мора да садржи разлоге за подношење (чињенице и коментаре) и документацију (доказе) којом се потврђују ти разлози и доставља се у писаној форми на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Сектор за пољопривредну политику
Група за виноградарство и винарство
Немањина 22-26
11000 Београд.

Географско порекло вина

Спецификација производа (предлог) ознаке географског порекла Суботица погледати – овде

  • Прилог 1 предложене Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Суботица погледати – овде
  • Прилог 2 предложене Спецификације производа (елабората) ознаке географског порекла Суботица погледати – овде

PDO/PGI ознаке географског порекла погледати – овде

Издавање евиденционих маркица за вино са географским пореклом погледати – овде

Евиденцију произвођача и вина са гп погледати – овде

 

 

Сертификациона тела овлашћена од стране мпзжс за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбрених производа са ознакама географског порекла

Ред.бр. НАЗИВ И АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА
1. CONTROL UNION DANUBE,

Булевар Михајла Пупина, 11000 Београд

2. ЕНОЛОШКА СТАНИЦА ВРШАЦ

Хероја Пинкија 49, 26300 Вршац

3. ORGANIC CONTROL SYSTEM SUBOTICA

Трг цара Јована Ненада 15/I, 24000 Суботица

 

4.

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд

Обавештење сертификационим телима за подношење Захтева за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла

На основу члана 16. Закона о ознакама географског порекла  („Службени гласник РС“, број: 18/10), Министарство пољопривреде и заштите животне средине позива заинтересована правна лица са седиштем у Републици Србији, која су акредитована oд стрaнe нaциoнaлнoг aкрeдитaциoнoг тeлa у склaду сa стандардом SRPS EN 45011:2004 односно SRPS ISO/IEC 17065:2013 и прoписимa o aкрeдитaциjи (у даљем тексту: сертификациона тела), да поднесу Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за овлашћивање за спровођење контроле квалитета и посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла (у даљем тексту: Захтев). Прочитај више …

Списак овлашћених лабораторија за испитивање квалитета шире, вина и других производа

Лабораторије које је Министарство пољопривреде, на основу Јавног позива за овлашћивање, овластилоза испитивање квалитета шире, вина и других производа су: Прочитај више …