Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор пољопривредне инспекције

Сектор пољопривредне инспекције обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: област заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу промене намене пољопривредног земљишта; контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединица локалне самоуправе; контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу извођења радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта; остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; контролу укључивања пољопривредног земљишта у органску биљну производњу; контролу испуњености услова за заснивање органске производње биљног порекла, органске сточарске производње и органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу метода технолошких поступкака у преради, складиштењу, паковању и превозу органских производа; контролу испуњености услова за заснивање органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу испуњености услова за овлашћивање сертификационих организација за органску производњу; контрола контроле квалитета хране за животиње биљног порекла коју је обавезан да врши произвођач; контролу у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; испуњеност услова за производњу вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других алкохолних пића, етанола и пива након увоза и у извозу, осим грожђа за индустријску прераду; контролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа; организацију и вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње; обавља и друге послове из ове области.

Сектор пољопривредне инспекције састоји се од следећих одељења (уже унутрашње јединице):

Седиште Пољопривредне инспекције је у Новом Београду, улица Омладинских бригада број 1, поштански број 11070.

Контакт телефони:
011/311-74-73
011/260-36-75