Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор за финансијско управљање

Сектор за финансијско управљање обавља послове који се односе на: припрему и израду предлога прилога за меморандума о буџету, Предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; обраду података за исплату других примања и накнада запослених и ангажованих лица, набавку основних средстава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; организацију и вршење финансијских и функција исплата свих Програма који дефинишу услове и начине субвенционисања пољопривреде; праћење реализације финансијских и материјалних средстава као и законско, наменско и економично трошење средстава средстава за програме и пројекте у области заштите животне средине као и усклађености са динамиком реализације плана јавних набавки; контролу исправности и тачности књиговодствене документације и праћење реализације буџета за програме и пројекте у области заштите животне средине у складу са одобреним месечним квотама; припрему Предлог финансијског плана за програме и пројекте у области заштите животне средине, за израду Закона о буџету; припрему Финансијског план за програме и пројекте у области заштите животне средине; поступање по захтевима за одобрење краткорочних и дугорочних кредита и субвенције каматне стопе; реализацију закључених уговора потписаних од стране Министарства, пословних банака, осигуравајућих компанија и Министарства финансија – Управе за трезор, а којима су уређени услови, начин и критеријуми за одобравање средстава кредитне подршке у пољопривреди; припрему предлога годишњег Плана набавке за Министарство у складу са Финансијским планом Министарства; планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; обраду тендерске документације; правне послове у вези са јавним набавкама; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за финансијско управљање образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за економско – финансијске послове
  2. Одељење за финансијско праћење програма и пројеката у области заштите животне средине
  3. Група за реализацију и кредитне подршке у пољопривреди
  4. Група за планирање и извештавање о јавним набавкама
  5. Група за праћење и реализацију јавних набавки
  6. Одсек за економске инструменте у области заштите животне средине

Одељење за економско – финансијске послове обавља послове који се односе на: учешће у припреми и изради предлога прилога за меморандума о буџету, Предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна; праћење реализације буџета по економским класификацијама и израда периодичних и годишњих извештаја о реализацији буџета и финансијског плана; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; припрему финансијске  документације за реализацију исплата; обраду података за исплату других примања и накнада запослених и ангажованих лица, набавку основних средстава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству; утврђивање евиденције о реализацији финансијских трансакција; контролу рачуноводствених исправа; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; организацију и вршење финансијских и функција исплата свих Програма који дефинишу услове и начине субвенционисања пољопривреде, а односе се на: унапређење институционалне подршке развоја пољопривреде, мере структурне подршке у пољопривреди, мере селекције, реализацију кредитне подршке у пољопривреди, унапређење рада пољопривредних саветодавних стручних служби, субвенционисање мера и акција у пољопривреди, као и мера које дефинишу унапређење стручног знања и усавршавања у пољопривреди; припрему годишњих и месечних биланса потребних за финансирање субвенција у пољопривреди; праћење стања и израду економске анализе у области финансирања субвенција у пољопривреди; обавља и друге послове из ове области.


Одељење за финансијско праћење програма и пројеката у области заштите животне средине обавља послове који се односе на: праћење реализације финансијских и материјалних средстава као и законско, наменско и економично трошење средстава средстава за програме и пројекте у области заштите животне средине као и усклађености са динамиком реализације плана јавних набавки; контролу исправности и тачности књиговодствене документације и праћење реализације буџета за програме и пројекте у области заштите животне средине у складу са одобреним месечним квотама; припрему планова и извештаје о извршењу буџета који се односе на програме и пројекте у области заштите животне средине; припрему Предлог финансијског плана за програме и пројекте у области заштите животне средине, за израду Закона о буџету; припрему Финансијског план за програме и пројекте у области заштите животне средине; обавља и друге послове из ове области.


Група за реализацију и кредитне подршке у пољопривреди обавља послове који се односе на: поступање по захтевима за одобрење краткорочних и дугорочних кредита и субвенције каматне стопе; реализацију закључених уговора потписаних од стране Министарства, пословних банака, осигуравајућих компанија и Министарства финансија – Управе за трезор, а којима су уређени услови, начин и критеријуми за одобравање средстава кредитне подршке у пољопривреди; израду кварталних и годишњих извештаја трошења средстава Фонда за подстицање пољопривредне производње, извештаја о одобреним субвенцијама по банкама и наменама; израде финансијског плана за буџетску годину по усвајању буџета Републике Србије, праћење спровођење законитог, наменског и економичног трошења средстава за намењених кредитној подршци; обавља и друге послове из ове области.


Група за планирање и извештавање о јавним набавкама обавља послове који се односе на: припрему предлога плана набавки Министарства и предлога измена плана набавки; координацију активности на изради годишњег плана набавки министарства; израду интерног акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке и праћење спровођења интерног акта; контролу примене законских критерујума за планирање набавки и начина исказивања потреба;  одређивање динамике покретања поступака  набавки, одређивање одговарајуће врсте поступака и утврђивање истоврсности добара, услуга и радова;  праћење извршења плана набавки по различитим  критеријумима; извештавање о извршењу плана набавки за претходну годину, сачињавање  кварталних извештаја о извршењу плана набавки  и достављање истих Управи за јавне набавке;  израду модела конкурсне документације; обавља и друге послове из ове области.


Група за праћење и реализацију јавних набавки  обавља послове који се односе на: учешће у припреми предлога плана набавки Министарства и предлога измена плана набавки;  координацију спровођења поступака набавки у Министарству; припрему предлога одлука, решења, уговора, обавештења и конкурсне документације и других аката у поступку набавке за потребе Министарства; вођење евиденције о закљученим уговорима о  набавкама и праћење рализације уговора; обавља и друге послове из ове области.


Одсек за економске инструменте у области заштите животне средине обавља послове који се односе на: праћење и анализу финансијских механизама и економских инструмената којима се обезбеђује заштита животне средине; праћење економских стимулативних мера у области заштите животне средине и анализу ефеката примене мера; координацију активности на организовању и праћењу израде и реализације програма, пројеката и других активности које се финансирају из наменских прихода за заштиту и унапређење животне средине; утврђивање циљева политике заштите животне средине у области финансирања заштите животне средине, планирање и спровођење програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, као и у области коришћења обновљивих извора енергије; планирање и припрему јавних конкурса;  суфинансирање пројеката из области заштите животне средине; учешће у припреми програма рада и извештаја о раду; обрачун и евиденцију наплате накнада које плаћају загађивачи животне средине, односно обвезници плаћања накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада, односно амбалажу или упакован производ, по врсти накнаде у складу са законом; вођење листе обвезника плаћања накнаде којима је утврђена обавеза плаћања и обвезника којима је издато решење за плаћање накнаде; припрему података о обвезницима који нису измирили обавезе утврђене решењем; иницирање за достављање  опомена за доцњу у плаћању; сарадњу са Агенцијом за заштиту животне средине ради коришћења одговарајућих регистара за утврђивање количине и порекла емисија, увезених односно произведених производа који после употребе постају посеби токови отпада, амбалаже и упакованих производа;  обавља и друге послове из ове области.