Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор за правне и нормативне послове

Сектор за правне и нормативне послове обавља  послове који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Министарства; успостављање и унапређење система за управљање људским ресурсима ради обезбеђења и развоја стручних и мотивисаних државних службеника и утврђивања правног оквира који се односи на организацију и рад Министарства и органа управе у саставу Министарства; решавање у другом степену о управним стварима по жалби против управних аката из делокруга Министарства; припрему предлога првостепених решења о управним стварима из области пољопривреде, ветеринарства, водопривреде, шумарства, заштите биља и животне средине; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за правне и нормативне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за нормативне послове и хармонизацију прописа из области пољопривреде
  2. Одељење за нормативне послове и хармонизацију прописа из области животне средине
  3. Одсек за људске ресурсе
  4. Одсек за обуку и развој
  5. Група за управне послове из области пољопривреде
  6. Одсек за управне и управно-надзорне послове послове у области заштите животне средине
  7. Група за правне послове

Одељење за нормативне  послове и хармонизацију прописа из области пољопривреде обавља послове који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима и стандардима Европске уније и Светске трговинске организације из области пољопривреде; извршавање обавеза Министарства у вези са спровођењем Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију; реализацију реформских докумената Владе; учешће у припреми предлога међународних уговора из области пољопривреде; праћење њихове примене и по потреби предлагање измене и допуне; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; припрему предлога уговора и измене уговора са корисницима буџетских средстава; припрему стручних мишљења и упутстава за примену закона и других прописа из области пољопривреде; обавља и друге послове из ове области.


Одељење за нормативне  послове и хармонизацију прописа из области животне средине обавља послове који се односе на: припрему системских правних решења и прописа из области животне средине; праћење и анализу међународно-правних инструмената, кординацију и припрему потврђивања, односно приступања међународним уговорима из области животне средине; праћење и упоредну анализу законодавства ЕУ и националног законодавства из области животне средине; припрему мишљења на нацрте закона и других прописа из делокруга других министарстава, посебних организација и других органа и организација, односно прописа које доносе имаоци јавних овлашћења, у складу са законом; припрему докумената у преговарачком процесу за приступање, односно чланство у Светској трговинској организацији у области промета роба и вршењу услуга од значаја за заштиту животне средине; обавља и друге послове из ове области.


Група за управне послове из области пољопривреде обавља послове који се односе на: решавање у  другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених решења из  области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарства, фитосанитарне области, као и по жалбама када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења; надзор над вршењем поверених послова; израду предлога другостепених решења и припрему предлога решења којим се одлучује о предлогу за понављање поступка окончаног другостепеним решењем и којим се мења и поништава решење у вези са вођењем управног спора и одлуком Управног суда Србије; припрему предлога првостепених решења о управним стварима из области пољопривреде, ветеринарства, водопривреде, шумарства, заштите биља; припрему предлога одговора на тужбу којом се покреће управни спор пред Управним судом из области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарства, фитосанитарне области; обавља и друге послове из ове области.


Одсек за управне и управно-надзорне послове у области заштите животне средине обавља послови који се односе на: припрему одлука по редовним и ванредним правним средствима у управним стварима у другом степену из животне средине; припрему одговора на тужбе у управним споровима против коначних одлука Министарства, односно Административне комисије Владе донетих у другом степену из свих области животне средине; заступање Министарства пред Управним судом; праћење ставова Управног суда у поступцима одлучивања по тужбама у управним споровима; уједначавање праксе и дефинисање ставова другостепеног органа у примени закона и других прописа; учешће у изради анализа, извештаја и информација у вези са применом прописа у области животне средине; вршење надзора над радом имаоца јавних овлашћења у обављању поверених послова одлучивања по редовним и ванредним правним средствима у области животне средине; обавља и друге послове из ове области.


Одсек за људске ресурсе обавља послове који се односе на: праћење и обезбеђивање усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса;  праћење, примену и унапређење прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и припрему нацрта кадровског плана Министарства; пружање саветодавне подршке државним службеницима и намештеницима по питањима радног окружења и једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка оцењивања државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим државним органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабир и пријем кандидата у радни однос; израду аката који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника; припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица, као и управа у саставу Министарства у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; аутоматску обраду података и вођење информационог система за управљање људским ресурсима; вођење персоналне евиденције, евиденција у вези са обрачуном плата запослених, као и других евиденција из радних односа, вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених; обавља и друге послове из ове области.


Одсек за обуку и развој обавља послове који се односе на припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству, анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем државних службеника и намештеника; израду и реализацију плана обуке; праћење утицаја обуке на учинак државних службеника и намештеника и праћење развоја каријере запослених везано за њихово напредовање; учествовање у кадровском планирању; вођење евиденције и управљање базом података у вези са планираним и одржаним обукама; увођење у посао новопримљених државних службеника и намештеника, као и приправника; сарадњу са консултантским институцијама које се баве обуком и другим видовима едукације државних службеника и намештеника, обавља и друге послове из ове области.


Група за правне послове обавља послове који се односе на: припрему уговора и анекса  уговора које закључује Министарство, а од заједничког интереса су  за цело Министарство; припрему решења и закључака; припрему тужбених захтева, одговора на тужбе и свих поднесака у парничним и извршним поступцима без органа у саставу, осим тужбених захтева и одговора на тужбе из радних односа; праћење спровођења плана интегритета Министарства; спровођење прописа из области борбе против корупције; учествовање у припреми  годишњег програма рада, оперативних планова и извештаја о раду Министарства; реализацију развојних пројеката из делокруга Министарства и сарадњу са пројектним тимовима из других државних органа који су укључени у реформу државне управе са циљем интегрисања реформских иницијатива у циљеве Министарства; припрему и израду аката који се односе на решавање стамбених потреба државних службеника и намештеника у Министарству; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;  припрему, израду и старање о ажурирању Информатора о раду Министарства; израду интерних процедура, пратеће евиденционе и административно-техничке послове; обавља и друге послове из ове области.