Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Одвојеним плаћањем здравственог осигурања пољопривредницима омогућена овера књижица

Влада Републике Србије је на основу предлога министарстава здравља, финансија и пољопривреде и заштите животне средине усвојила Закључак којим се омогућава пољопривредницима обвезницима плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање да овере здравствене књижице и користе здравствено осигурање на терет Републичког фонда, тако што је Влада дала сагласност да се одвојено плаћају доприноси за здравствено, пензијско и социјално осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање ће оверавати књижице на три месеца, под условом да пољопривредник почне да измирује доприносе за здравствено осигурање и да континуирано измирује текуће доприносе.

Доказ о износу доспелог, а неизмиреног дуга и периоду за исти, обвезник прибавља у Пореској управи.

Закључак је сачинило Министарство здравља са стручним службама, на основу иницијативе  Републичког фонда за здравствено осигурање.